Elektronisk avfall

Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt benyttes kommunens innsamlingsordning (for eksempel «rød boks» dersom slik eksisterer). Ordningen som NEA GRUPPEN AS er en del av gjennom sitt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.

Vårt produsent-/importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar NEA GRUPPEN AS sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar NEA GRUPPEN AS til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved NEA GRUPPEN AS sin virksomhet og er et av NEA GRUPPEN AS sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.»

Har du spørsmål rundt retur av elektroniske produkter, kontakt oss.